پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.
شرکت اصلی شرکت فرعی
شهر
* متن
مدارك و مستندات مربوطه
تاریخ 1399/12/14
درج شکایات بازرسی شرکت ملی نفت-اطلاعات شخصی
نام نام خانوادگی
نام پدر شماره شناسنامه
کد ملی شماره کارمندی
شماره تلفن تماس شماره تلفن همراه
آدرس
کد پستی ایمیل
کد امنیتی
 
 
امتیاز دهی